17 marca 2021

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022

Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), przyjmuje się w Kuratorium Oświaty w Kielcach niniejszy Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

 1. Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. Termin realizacji do 31 maja 2021 roku.
 2. Dokonanie oceny pod kątem dostosowania Kuratorium Oświaty w Kielcach do minimalnych wymagań w zakresie dostępności, poprzez sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze cyfrowym wynikające z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Termin realizacji do 31 maja 2021 roku.
 3. Przeprowadzenie przez koordynatora ds. dostępności oględzin obiektów Kuratorium Oświaty w Kielcach pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami określonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Termin realizacji do 31 października 2021 roku.
 4. Dokonanie przez koordynatorów analizy funkcjonującej dostępności w budynkach Kuratorium Oświaty w Kielcach i opracowanie propozycji zmian w zakresie:
  • architektonicznym
  • cyfrowym
  • informacyjno-komunikacyjnym
   Termin realizacji do 30 września 2021 roku.
 5. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Kuratorium Oświaty w Kielcach nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami. Termin realizacji – bieżące monitorowanie.
 6. Zgromadzenie danych do raportu w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia przeszkód. Termin realizacji do 31 marca 2022 roku.
 7. Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Termin realizacji do 30 kwietnia 2022 roku.
 • Nazwa podmiotu: Kuratorium Oświaty w Kielcach
 • Data sporządzenia: 17.03.2021 r.
 • Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności – Teresa Kmiecik
 • Zatwierdził: Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik