26 kwietnia 2021

Konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego „Czyste Świętokrzyskie”

Cel ogólny i przedmiot konkursu

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w zakresie odpadów, ich segregacji i utylizacja.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez gminę dowolnej pracy/filmu (do 10 min) z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie odpadów, ich segregacji i utylizacji. Pracę powinna wykonać klasa/szkoła podstawowa z terenu danej gminy. Powinna ona być wykonana z materiałów recyclingowych (nie dotyczy filmu) i zawierać punkt widzenia uczniów na odpady i likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz korzyści dla środowiska, które z tego wynikają.

Cele oraz tematyka konkursu

  1. Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci, zagospodarowanie odpadów powstałych w gospodarstwie domowym przez ich segregację i utylizację w firmach do tego przeznaczonych. Działania te mają przyczynić się do:
  2. ochrony powierzchni ziemi,
  3. przeciwdziałania niekorzystnemu wzrostowi stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze,
  4. ochrony różnorodności biologicznej, ekosystemów oraz krajobrazu,
  5. rozwiązywania problemów terenów zurbanizowanych.
  6. Aktywizacja społeczności lokalnych do realizacji działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Organizator Konkursu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą brać udział gminy i szkoły podstawowe (za pośrednictwem gmin) z terenu województwa świętokrzyskiego.

Do wykonania pracy przystępują całe klasy/szkoły.

Załączniki

Regulamin konkursu „Czyste Świętokrzyskie”
Data: 2021-03-15, typ pliku: DOCX, rozmiar: 46 KB