12 marca 2021

Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój – nabór wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla PO WER, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-032/21 na skalowanie innowacji społecznych w obszarze kształcenia zawodowego. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce mikro-innowacji, które zostały już opracowane, ale miały dotąd ograniczony terytorialnie bądź sektorowo zasięg oraz tych, które były stosowane przez pojedyncze podmioty i nie funkcjonują na dużą skalę.

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 15 marca do 15 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00,

Więcej informacji o naborze:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-27/