9 marca 2021

Opiniowanie obsadzania stanowiska  dyrektora jednostki systemu oświaty w okresie COVID-19

Panie, Panowie
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starostowie Powiatów,
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

W dniu 6 lutego 2021, z uwagi na sytuację epidemiczną, weszły w życie nowe regulacje umożliwiające obsadzanie stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty bez konieczności przeprowadzania konkursu (§ 11ha rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

Okolicznością, która uzasadnia skorzystanie z powyższej możliwości, jest konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2.09.2021 r.

W związku z powyższym informuję, że uzyskanie opinii organu nadzoru pedagogicznego w sprawie obsadzania stanowiska  dyrektora jednostki systemu oświaty wymaga przedłożenia stosownych dokumentów w następujących przypadkach:

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na podstawie § 11ha ust. 1. pkt 1 ww. rozporządzenia:

 1. Wniosek o wyrażenie opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, który powinien zawierać:
  • informację, kiedy upływa kadencja obecnego dyrektora,
  •  informację, czy organ prowadzący skorzystał z możliwości przedłużenia powierzenia stanowiska na podstawie § 11h ust. 1a pkt 1 ww. rozporządzenia,
  •  informację, na jaki okres organ zamierza przedłużyć powierzenie stanowiska,
  • uzasadnienie przedłużenia powierzenia.
 2. Informacja o spełnianiu przez kandydata wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597 ze zm.) – wypełniony załącznik  (1 lub 2).
 3. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska wraz z treścią tej opinii.
 4. Kserokopia opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, działających w jednostce systemu oświaty, w której przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektorowi.

Przedłużenie pełnienia obowiązków dyrektora (§ 11ha ust. 1. pkt 3)  lub powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora (§ 11ha ust. 1. pkt 2) ww. rozporządzenia:

 1. Wniosek o wyrażenie opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, który powinien zawierać:
  • informację, kiedy upływa kadencja obecnego dyrektora,
  • informację, czy kandydat jest wicedyrektorem, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielem tej szkoły,
  • informację, na jaki okres organ zamierza przedłużyć pełnienie obowiązków dyrektora lub powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora,
  • uzasadnienie przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora lub powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora.
 2. Kserokopia uchwały rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki w sprawie opinii (pozytywna, negatywna) dotyczącej powierzenia stanowiska wraz z treścią tej opinii.

Powierzenie stanowiska dyrektora nowo zakładanym jednostkom systemu oświaty na podstawie § 11ha ust. 5 ww. rozporządzenia:

 1. Wniosek o wyrażenie opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, który powinien zawierać:
  • informację, na jaki okres organ zamierza przedłużyć powierzenie stanowiska,
  • uzasadnienie przedłużenia powierzenia.
 2. Informacja o spełnianiu przez kandydata wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597 ze zm.) – wypełniony załącznik  (1 lub 2).

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Załacznik nr 1
Data: 2021-03-26, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
Załącznik 2
Data: 2021-03-26, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB