24 lutego 2021

Program edukacyjno-profilaktyczny Ministerstwa Zdrowia w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół branżowych, technicznych, ogólnokształcących
województwa świętokrzyskiego

Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje o rozpoczęciu realizacji projektów wyłonionych w konkursie pn. „Profilaktyka próchnicy zębów dla młodzieży”, nr POWR.05.01.00-IP.05-00-017/20 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Przedmiotem konkursu jest wdrożenie na terenie kraju Programu edukacyjnoprofilaktycznego w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży (Program). Celem Programu jest wzrost wiedzy młodzieży w wieku 15-19 lat w w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów, prawidłowej higieny jamy ustnej, właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia jako elementów wpływających na zdrowe zęby oraz wczesnej identyfikacji
próchnicy poprzez przeprowadzenie badania stomatologicznego.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na prowadzeniu działań edukacyjnych oraz na realizacji badań lekarskich stomatologicznych z instruktażem higieny jamy ustnej w celu określenia planu leczenia.

Wsparcie edukacyjne w pierwszej kolejności zostanie skierowane do uczniów szkół branżowych oraz techników i szkół specjalnych przysposabiających do pracy. W przypadku problemów z pozyskaniem grupy docelowej działania będą mogły być skierowane do uczniów liceów ogólnokształcących. Badania powinny zostać zaproponowane w pierwszej kolejności osobom zamieszkującym obszary wiejskie lub miasta do 20 tys. osób.
W przypadku braku zgłoszeń z tych terenów możliwe jest objęcie działaniami osoby spoza ww. obszarów.

W ramach przedmiotowego konkursu, dla województw świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego, do dofinansowania skierowano projekty realizowane przez NZOZ Remedium w Nowym Sączu. Kontakt e-mail: remedium.projekt@gmail.com.

Zachęcam do zgłaszania szkół do programu, co skutkować będzie poprawą stanu zdrowia oraz ugruntowaniem wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej wśród młodzieży.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik