4 lutego 2021

Komunikat w sprawie podziału środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2021

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, Starostowie Powiatów
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, że stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425) dokonano podziału środków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2021.

Zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o uruchomienie ww. środków zwracam się z uprzejmą prośbą o dokonanie analizy załącznika prezentującego naliczoną dotację oraz dokonanie jej podziału na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej:

  • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  • rozdział 80104 – Przedszkola,
  • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
  • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
  • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Aktualną informację dotyczącą dokonanego podziału należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Kielcach w wersji elektronicznej na adres: izabela.bartnik@kuratorium.kielce.pl (tel. 41 342-16-47) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 roku.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Załącznik - województwo świętokrzyskie
Data: 2021-02-04, typ pliku: XLSX, rozmiar: 18 KB