4 stycznia 2021

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu grudniu 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(SZKOŁY PODSTAWOWE)

39 17 43,59%
Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(LICEA)

5 1 20%
Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(TECHNIKA)

5 1 20%
Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA)

5 1 20%
Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach.

(PRZEDSZKOLA)

621 161 25,93%
Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach.

(PUNKTY PRZEDSZKOLNE)

109 43 39,45%
Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach.

(ZESPÓŁ WYCHOWOWANIA PRZEDSZKOLNEGO)

1 1 100%