31 grudnia 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – grudzień 2020 r.

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 24 kontrole planowe w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach.

W grudniu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 13 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1.  Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 1 szkoła podstawowa – 1
2. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia –  2 przedszkole –  1

szkoła podstawowa –  1

3. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki – 2 szkoła podstawowa –  2
4. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 8

 

przedszkole –  2

szkoła podstawowa – 3

szkoła ponadpodstawowa – 1

placówka –  2

 

5. Inne – 3, w tym:

sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego – 2

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej –  1

 

Przedszkole – 1

szkoła podstawowa – 2

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
4
  • innych podmiotów
8
  • na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej
1