23 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji na podręczniki za rok 2020

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2020 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. 2029 tj.).

Jednocześnie informuję, że rozliczenie dotacji jest  dostępne na platformie online pod adresem: https://dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl

Wypełnione załączniki nr 8 i 9 należy wypełnić, wydrukować i przekazać również w wersji papierowej do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty