15 grudnia 2020

Rozliczenie dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” za 2020 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych publicznych
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z zapisami w § 5 ust. 1 umowy zawartej w zakresie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, rozliczenie otrzymanego w roku 2020 wsparcia finansowego należy przedstawić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku.

Zestawienia wydatków na zakup wyposażenia lub usług związanych z realizacją zadania w ramach programu należy dokonać wg załączonych tabel. Powinny zostać one przekazane w wersji elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl jak również w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Jednocześnie wskazuję, że rozliczenie wymaga dołączenia kopii opisanych oraz podpisanych przez upoważnione osoby faktur/rachunków/innych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z  późn. zm.), a w szczególności art. 169 ww. ustawy.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Zał. 1 Rozliczenie wykorzystania dotacji
Data: 2020-12-15, rozmiar: 13 KB
Zał. 2 Zestawienie wydatków
Data: 2020-12-15, rozmiar: 13 KB