8 grudnia 2020

„Pomóż głuchym” – akcja Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich uruchamia akcję społeczną „Pomóż głuchym”. Akcja
ma zwrócić uwagę na to, że:

  • są głuche obywatelki i głusi obywatele, którzy nie znają języka polskiego lub znają go słabo;
  • dla wielu głuchych językiem „ojczystym” jest polski język migowy, a język polski jest dla nich językiem obcym;
  • wszyscy – głusi i słyszący – mają takie same prawa do informacji, uczestnictwa w życiu społecznym i korzystania z usług publicznych.

Dlatego głusi potrzebują komunikatów w polskim języku migowym (PJM) lub napisów w języku polskim.

Zapewnia im to obowiązujące nas prawo – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Konstytucja RP, ustawa o dostępności.

Więcej informacji o akcji na stronie: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/pomoz-gluchym-akcja-spoleczna