8 grudnia 2020

Informacja dotycząca terminu przeprowadzenia klasyfikacji śródrocznej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

Zgodnie z art. 44f ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)  w szkole dla dzieci i młodzieży uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i  rocznej oraz końcowej. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły (podstawa prawna: art. 44f ust. 2 ustawy).
O liczbie i terminie przeprowadzenia klasyfikacji śródrocznych decyduje rada pedagogiczna, która w przypadku nowelizacji zapisów statutu  przygotowuje projekt zmian. Zmiany postanowień  statutu szkoły lub placówki oświatowej są wprowadzane uchwałą rady szkoły, a jeżeli nie została powołana uchwałą rady pedagogicznej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzeniem przez Ministra Edukacji Narodowej jednego terminu ferii zimowych tj. od 4 do 17 stycznia  2021 r.  zwracam się z apelem do rad pedagogicznych  o  dostosowanie terminu przeprowadzenia klasyfikacji śródrocznej tak, aby zostały dochowane warunki i sposób przekazania informacji rodzicom (prawnym opiekunom) o postępach ich dziecka w nauce, a uczniowie otrzymali możliwość poprawy ocen.

 W szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Słuchacze w tych typach szkół podlegają klasyfikacji semestralnej i końcowej. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć (podstawa prawna: art. 44v ust. 1 i 2 ustawy).