4 grudnia 2020

KONTROLE PLANOWE I DORAŹNE – listopad 2020 r.

W listopadzie 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty
w Kielcach przeprowadzili 16 kontroli planowych.

1 kontrola dotyczyła zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

11 kontroli dotyczyło zgodności z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

4 kontrole dotyczyły zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach.

W listopadzie 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 6 kontroli doraźnych:

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1.  Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 1 szkoła podstawowa –1
2. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 3

 

szkoła podstawowa – 1

szkoła ponadpodstawowa – 2

 

3. Inne – 4, w tym:

– sprawowanie przez dyrektora nadzoru pedagogicznego – 2

– organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 1

– pozostałe 1

 

szkoła podstawowa – 1

szkoła ponadpodstawowa – 2

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • rodziców
1
  • nauczycieli
1
  • innych podmiotów
4