3 grudnia 2020

Informacja o realizacji monitorowania w listopadzie 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(SZKOŁY PODSTAWOWE)

39 7 17,95%
Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(LICEA)

5 1 20%
Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY)

1 2 200%
Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach.

(PRZEDSZKOLA)

621 499 80,35%
Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach.

(PUNKTY PRZEDSZKOLNE)

109 42 38,53%