13 listopada 2020

Podstawy prawne oraz informacje na temat wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych

 1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 138);
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743, ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1158);
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015, poz.1025, ze zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r., Nr 99, poz. 1073, ze zm.).

UWAGA: Dla Państwa wygody przygotowaliśmy wzory wniosków oraz pozostałych druków https://kuratorium.kielce.pl/722/wzory-drukow/, którymi bezwzględnie należy się posługiwać. Proszę zauważyć, że wnioski posiadają kilka dodatkowych wypełnień.

Patrz:

 • rubryka 20 – wniosek o nadanie orderu lub Krzyży Zasługi (konieczność wpisania nazwy klasy orderu lub stopnia odznaczenia);
 • rubryka 19 – wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (odpowiedź w pełnym brzmieniu „niekarana dyscyplinarnie”,
 • rubryka 21 – wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (konieczność wpisania koloru wnioskowanego medalu);
 • druk „Zapytania …” – uzupełniony adres podmiotu kierującego tj. Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa oraz data 19.03.2021 r.

Ordery i odznaczenia państwowe (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyże Zasługi) – nadawane za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej (KKOOP), ofiarną działalność publiczną i ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Wniosek powinien wykazywać szczególne zasługi kandydata wykraczające poza obowiązki służbowe po otrzymaniu ostatniego orderu i odznaczenia – konkretne dokonania kandydata należy określić w czasie tak, aby można było ocenić, czy miały miejsce po otrzymaniu poprzedniego odznaczenia. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.

Medal za Długoletnią Służbę – nadawany jest za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

Medal za Długoletnią Służbę nadawany jest nie wcześniej niż:

 • po 30 latach pracy zawodowej- Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
 • po 20 latach pracy zawodowej- Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
 • po 10 latach pracy zawodowej- Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

24 grudnia 2013 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów w związku z którym:

 • wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania;
 • osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, wniosek przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

W pierwszym zdaniu uzasadnienia wniosku należy podać ogólny staż pracy kandydata wyrażony cyfrą np. „Pani Anna Nowak posiada 25-letni staż pracy zawodowej ogółem”…, a następnie opisać osiągnięcia.

Informacja o pozytywnym zaopiniowaniu nauczyciela przez Radę Pedagogiczną szkoły powinna być zawarta w uzasadnieniu wniosku w ostatnim zdaniu (nie ma konieczności załączania jej do wniosku w postaci wyciągu z protokołu Rady Pedagogicznej). Podpis dyrektora szkoły/placówki we wskazanej rubryce druku uwiarygadnia całość danych zawartych we wniosku – dotyczy wszystkich wniosków na ordery, odznaczenia państwowe oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.

Druk zapytania jest wypełniany przez sporządzającego wniosek w punktach od 1 do 11 oraz 12.1 według zamieszczonego wzoru.  Zgodnie z interpretacją Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego może zwrócić się tylko przedstawiający wniosek Prezydentowi, czyli w naszym przypadku Minister Edukacji Narodowej. Należy zatem wpisać adres podmiotu kierującego tj. Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa oraz datę 19.03.2021 r.

 Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie”.

Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach. Zastosowana czcionka – uzasadnienie nie mniejsza niż 10, pozostałe informacje na wniosku czcionka 11 lub 12. Wniosek po wydrukowaniu pozostaje z zachowanym szykiem rubryk takim jak w oryginale i stanowi jedną obustronną kartkę.

Wnioski dotyczące kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych (Krzyże Zasługi i Medale za Długoletnią Służbę) w formie wypełnionych dwóch egzemplarzy wraz z  zapytaniem o udzielenie informacji o osobie, należy przysłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce z dopiskiem na kopercie „Wnioski o nadanie odznaczeń”.

Prosimy równocześnie o elektroniczne przesłanie danych kandydatów, poprzez wypełnienie poniższego formularza:

Wszystkie wnioski złożone po terminie oraz nieuwzględniające zmian zawartych w uwadze pozostaną bez rozpatrzenia.

Kontakt w sprawach odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli: Jolanta Stradowska, specjalista w Kuratorium Oświaty w Kielcach tel. 41 342-16-31, budynek C-1 ŚUW, pokój 213.