9 listopada 2020

Informacja o realizacji monitorowania w miesiącu październiku 2020 r.

Dane dotyczące liczby szkół, które wypełniły ankiety monitorowania:

L.p. Zakres monitorowania Liczba szkół/placówek wynikająca z planu monitorowania Liczba szkół, które wypełniły ankietę Stan realizacji (%)
1. Uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

(SZKOŁY PODSTAWOWE)

39 2 5,13%