24 lutego 2021

Pismo GIS w sprawie badania poziomu średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń

Szanowni Państwo,

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590, z późn. zm.) nałożono na Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązek (Art. 23e ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, z późn. zm.) prowadzenia działań mających na celu identyfikację terenów, na których poziom średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekroczyć dopuszczalny poziom odniesienia.

Zgodnie z umową z ACTE sp. z o.o. pomiary średniorocznego stężenia radonu będą wykonane w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku m.in. w budynkach użyteczności publicznej m.in. tj. szkoła, przedszkole, żłobek, oraz budynkach zamieszkania zbiorowego m.in. tj. dom dziecka, dom pomocy społecznej, internat, dom studencki -pozostających pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednocześnie pragnę nadmienić, iż ACTE sp. z o.o. została zobowiązana w pierwszej kolejności do wykonania pomiarów w budynkach znajdujących się na terenach wskazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie terenów, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń w znacznej liczbie budynków może przekraczać poziom odniesienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1139).

Ponadto uprzejmie informuję, że pomiary średniorocznego stężenia radonu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, mające na celu identyfikację terenów radonowych, są finansowane z budżetu Skarbu Państwa, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego przeznaczonych na realizację tego zadania (zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2023).

Mając na uwadze powyższe, informuję, że placówki oświatowe, które zostały wytypowane przez Wykonawcę, jako miejsce wykonania pomiarów średniorocznego stężenia radonu nie zostaną w żaden sposób obciążone kosztami finansowymi ich realizacji, bez względu na uzyskany wynik pomiaru.

Pragnę nadmienić, że pomiary średniorocznego stężenia radonu przy użyciu detektorów śladowych są bezpieczne, a ich celem jest określenie stężenia poziomu radonu, który może występować w budynkach mieszkalnych lub budynkach użyteczności publicznej.

Uwzględniając powyższe oraz fakt, iż do dnia 15 grudnia 2020 r. ACTE sp. z o.o. ma wykonać 8 845 pomiarów średniorocznego stężenia radonu (czas ekspozycji detektora – co najmniej jeden miesiąc), zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie wśród placówek oświatowych informacji o wykonywaniu ww. pomiarów bezpłatnie, na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, wraz z prośbą o włączenie się placówek oświatowych w realizację tego przedsięwzięcia tj. postępowanie zgodnie z informacją przekazaną wraz z detektorami przez ACTE sp. z o.o.

Z poważaniem
z up. Głównego Inspektora Sanitarnego
Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego