19 sierpnia 2006

Szkolenia z zakresu tyflodydaktyki dla nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące w szkołach ogólnodostępnych

Polski Związek Niewidomych Biuro Zarządu Głównego, uprzejmie informuje, że tak jak w latach poprzednich, zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu tyflodydaktyki dla nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące w szkołach ogólnodostępnych.

Celem tych szkoleń jest dostarczenie wiedzy na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych niewidomych i słabowidzących uczniów, metodyki i technik pracy z nimi, pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych ułatwiających proces pobierania nauki oraz organizacji zajęć rewalidacyjnych (nauki brajla, orientacji przestrzennej i poruszania się niewidomych, usprawniania widzenia). Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów oraz ćwiczeń i hospitacji lekcji.

Szkolenie dla nauczycieli uczących dzieci z dysfunkcją wzroku z terenu woj. świętokrzyskiego odbędzie się w dniach 26-28 października 2006 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

Szczegółowe informacje: Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski, 25-353 Kielce, ul. Czerwonego Krzyża 3, tel./fax 0-413-448-838