16 października 2020

„Edukacja w zasięgu ręki” – kompendium wiedzy dla wszystkich

Dziś, 15 października br. ruszyły działania informacyjno-promocyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem „Edukacja w zasięgu ręki”. Przez najbliższe 8 tygodni na łamach prasy, w radiu, internecie oraz w mediach społecznościowych będzie można przeczytać, obejrzeć czy wysłuchać informacji dotyczących projektów realizowanych przez ministerstwo edukacji ze środków Unii Europejskiej na temat kształcenia zawodowego, ogólnego oraz uczenia się przez całe życie.

Wśród najważniejszych tematów promowanych w ramach akcji promocyjnej „Edukacja w zasięgu ręki” znajdą się:

  • e-podręczniki – platforma skierowana do nauczycieli, uczniów i rodziców, dająca dostęp do konkretnych narzędzi i sprawdzonych zasobów umożliwiających nauczanie i samodzielne uczenie się;
  • Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji  – projekt skierowany w szczególności do osób dorosłych, zwłaszcza w trudnej sytuacji, motywujący do rozwoju i zdobywania nowych umiejętności;
  • Krajowy System Danych Oświatowych – zarządzającym placówkami edukacyjnymi dostarczy wiedzę o efektywności nauczania i ułatwi podejmowanie decyzji o rozwoju tego typ placówek;
  • rozwój kompetencji doradców zawodowych – realizowany z myślą o doradcach zawodowych i kandydatach na doradców zawodowych. Pomaga w poszerzaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności niezbędnych do wykonywania tej pracy;
  • egzaminy zawodowe – weryfikują jakość procesu kształcenia, stanowią przepustkę do sukcesu na rynku pracy i są potwierdzeniem, że absolwent spełnia oczekiwania przyszłego pracodawcy. Kluczowa jest tu współpraca z pracodawcami tak, aby zadania egzaminacyjne sprawdzały pożądane umiejętności i kwalifikacje.

Projekty realizowane dzięki funduszom europejskim

Edukacja i dostęp do wiedzy to warunek konieczny rozwoju polskiej gospodarki, ale także indywidualnego rozwoju, w tym również rozwoju zawodowego.

Dzięki środkom Unii Europejskiej, pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego i w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza szereg projektów, które taki rozwój zapewniają.

Wiele z tych projektów wykorzystuje narzędzia cyfrowe, co jest nie tylko zgodne ze światowymi trendami, ale także, w kontekście pandemii i potrzeby zachowania dystansu społecznego, tam gdzie to możliwe, pozwala na edukację i wymianę informacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

E-podreczniki.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Centrum Informatycznym Edukacji (CIE) wykorzystując środki Unii Europejskiej –  pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – uruchomiło projekty, w ramach których powstają różnorodne e-materiały dla wszystkich poziomów nauczania: od edukacji wczesnoszkolnej, po szkoły ponadpodstawowe, w tym także do kształcenia zawodowego. Ostatni obszar warto wyróżnić za jego bogatą i unikatową, na skalę europejską, ofertę w postaci zestawu materiałów multimedialnych do nauki języka obcego w zakresie słownictwa zawodowego. Materiały dotyczą przede wszystkim języka angielskiego, a w niektórych przypadkach także: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

Już teraz z e-materiałów korzysta dziennie średnio 298 000 unikalnych użytkowników.

W szczytowym momencie pandemii, w ciągu jednego dnia, strona epodreczniki.pl zanotowała 1 mln wejść i ponad 4 mln odwiedzonych podstron. E-materiały nauczycielom, uczniom i rodzicom dają dostęp do sprawdzonych i wartościowych cyfrowych materiałów edukacyjnych, w tym np. interaktywnych ćwiczeń, wirtualnych laboratoriów, wirtualnych spacerów, interaktywnych map.

Co istotne, e-materiały są bezpłatne dla wszystkich. Można z nich korzystać on-line, a w razie potrzeby wydrukować w formacie PDF. Poprzez różnorodne formy aktywności i przekazu, w tym interaktywne ćwiczenia i materiały multimedialne, nauczyciele mogą tworzyć interdyscyplinarne lekcje zgodne z potrzebami konkretnej grupy uczniów. Wszystkie treści oferowane na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej epodreczniki.pl dostępne są na licencji Creative Commons, co oznacza, że mogą być przez nauczycieli modyfikowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Jako odpowiedź na potrzeby szkół w trakcie pandemii na platformie epodreczniki.pl uruchomiono dodatkowe funkcjonalności umożliwiające naukę zdalną. Od 26 sierpnia 2020 r. uczniowie i nauczyciele po zalogowaniu na platformę mogą bezpłatnie korzystać z narzędzi do spotkań on-line.

Więcej informacji http://edukacjawzasiegureki.pl/page/epodreczniki

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji

W Polsce wciąż jest wiele miejsc, w których osobom dorosłym, w szczególności tym, które dawno  ukończyły edukację formalną, trudno jest  dalej rozwijać swoje umiejętności.

Dzięki środkom  pochodzącym z Europejskiego  Funduszu Społecznego Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z regionalnymi partnerami, tworzy Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE).

LOWE tworzone są oddolnie, często przy udziale szkół z danego regionu, które w dobrowolny sposób biorą na siebie rolę animatora dla lokalnej społeczności. To dlatego oferta każdego LOWE może być nieco inna. Twórcy Ośrodków biorą jednak pod uwagę rzeczywiste potrzeby danej społeczności wynikające z jej specyfiki. Oferta LOWE może także z czasem ewoluować, aby jeszcze lepiej odpowiadać na konkretne, zmieniające się wyzwania.

Od roku 2017 działa 50 LOWE na terenie 13 województw. Od jesieni 2020 r. tworzonych jest 100 nowych, także na terenie pozostałych województw. Nowa sieć LOWE to 5 organizacji  mających doświadczenie w aktywizacji społecznej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie i Poznaniu.

Więcej informacji: http://edukacjawzasiegureki.pl/page/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji

Krajowy System Danych Oświatowych

Współczesna cywilizacja uzależniona jest od szybkiego dostępu do informacji, a rozwiązania typu „big data” dają szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Także szkoły, a konkretnie ich dyrektorzy oraz przedstawiciele samorządów, pełniący nadzór nad lokalnymi placówkami oświatowymi, mogą skorzystać na dostępie do informacji o systemie oświaty na swoim terenie oraz, w celach porównawczych, na terenie innych jednostek samorządowych. Dzięki temu, w oparciu o twarde dane, mogą podejmować lepsze decyzje, a w rezultacie podnosić poziom edukacji w podległych im szkołach.

Taki właśnie dostęp do zbiorczych informacji zapewnia Krajowy System Danych Oświatowych, którego tworzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Twórcami KSDO są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Informatyczne Edukacji, które projekt zrealizowało we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie oraz partnerem technologicznym – IT Systems and Solutions Sp. z o.o.

Projekt doceniono, a za jego wdrożenie CIE zdobyło Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Innowacje dla edukacji”.

KSDO wykorzystuje dane na temat uczniów i nauczycieli wprowadzone wcześniej do Systemu Informacji Oświatowej w zakresie niezbędnym do realizacji zadań oświatowych państwa. System Informacji Oświatowej w wersji przeglądarkowej jest głównym referencyjnym systemem KSDO (zastąpił on tzw. stare SIO). Wprowadzone do niego dane są następnie wykorzystywane przez dyrektorów szkół i okręgowe komisje egzaminacyjne, do obsługi egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych. Dane służą także wyliczeniom części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dany rok, co pozwala na efektywniejsze gospodarowanie budżetem.

Więcej informacji: https://cie.gov.pl/ksdo/ oraz http://edukacjawzasiegureki.pl/page/krajowy-system-danych-oswiatowych

Rozwój kompetencji doradców zawodowych

Postęp technologiczny i zmiany społeczne współczesnego świata powodują, że wciąż powstają nowe zawody, a te, które znamy od lat, ewoluują stawiając przed osobami, które je wykonują nowe wyzwania. Doradcy zawodowi to osoby, które muszą stale podążać za tymi zmianami i poszerzać swoje kompetencje. Tylko wtedy mogą bowiem wykonywać swoją pracę rzetelnie. W tym celu potrzebują aktualnych informacji, szkoleń, ale także dostępu do materiałów diagnostycznych i e-materiałów pomocnych w pracy z uczniami i osobami dorosłymi.

Dzięki temu mogą wspierać nie tylko dzieci i młodzież w wyborze właściwej ścieżki zawodowej, ale także osoby, które ukończyły 18 rok życia i chcą dalej się rozwijać, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

Program rozwoju kompetencji doradców zawodowych realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, dzięki środkom Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego POWER.

Wdrażając program ORE przygotowało projekt „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” oraz konkurs pt. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”. Projekt zakładał przeszkolenie ponad 13 000 osób przygotowywanych do realizacji ramowych programów doradztwa zawodowego w poszczególnych szkołach i placówkach. Przygotowano również e-materiały na platformę www.podreczniki.pl, niezbędne w pracy każdemu doradcy zawodowemu.

Włączenie pracodawców w egzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe powinny zarówno weryfikować jakość procesu kształcenia, ale także  stanowić przepustkę do sukcesu na rynku pracy i potwierdzenie spełnienia przez absolwenta oczekiwań przyszłego pracodawcy. W tym celu niezbędna jest współpraca z pracodawcami tak, aby zadania egzaminacyjne sprawdzały pożądane umiejętności i kwalifikacje.

Takiemu właśnie dialogowi oraz wypracowaniu zadań egzaminacyjnych służy projekt MEN finansowany ze środków Unii Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a zrealizowany we współpracy z partnerami reprezentującymi pracodawców. Projekt obejmuje tworzenie zadań wykorzystywanych na egzaminach zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz wykorzystywanych na egzaminach przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

W ramach projektu „Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego”, realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, utworzono 51 500 zadań. W drugiej fazie baza ta ma zostać poszerzona o kolejne 84 200 zadań.

Każde zadanie egzaminacyjne wytworzone w projekcie recenzowane jest przez zespół ekspertów składający się z przedstawicieli pracodawców, szkolnictwa wyższego, nauczycieli szkół zawodowych oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Innowacyjnym rozwiązaniem przyjętym w projekcie jest wykorzystywanie systemu informatycznego SIOEPKZ, który pozwala na przeprowadzanie części pisemnej egzaminu przy komputerze dla wszystkich zdających. W efekcie mogą być tworzone zadania multimedialne (filmy, animacje), a także te odnoszące się do umiejętności językowych oraz kompetencji interpersonalnych i społecznych. Dzięki temu egzamin zawodowy w sposób bardziej pełny i wiarygodny będzie weryfikował umiejętności zdających. W ramach projektu prowadzone są również szkolenia metodyczne dla autorów, recenzentów, a także szkolenia dla pracodawców chcących angażować się w przeprowadzanie egzaminów zawodowych we współpracy z CKE i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Z kolei w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, który jest realizowany we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego – do końca roku 2020 ma powstać baza łącznie 17 360 zadań egzaminacyjnych dla 40 zawodów. Ponadto przewidziano szkolenia metodologiczne dla członków Zespołów Autorskich i wydanie poradnika dla członków komisji egzaminacyjnych. Dodatkowo ma być stworzona platforma internetowa z 40 szkoleniami metodycznymi, które udostępnione zostaną 1 000 członkom komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych w tych zawodach. Projekt zakłada także 6 szkoleń skierowanych do kobiet, kandydatek do komisji egzaminacyjnych.

Więcej: https://cke.gov.pl/ oraz https://ewr.zrp.pl/#/home

Edukacja w zasięgu ręki

Chcemy dotrzeć do Polaków z informacją o realizowanych przez Ministerstwo nowoczesnych projektach edukacyjnych kierowanych nie tylko do uczniów i nauczycieli, ale do każdego kto chce się dokształcać, pogłębiać swoją wiedzę.

Pokażemy, że edukacja jest w zasięgu ręki każdego Polaka. Zwrócimy uwagę na nowoczesne narzędzia edukacyjne, podkreślimy jak szybko i łatwo można zdobywać wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje.

Zachęcamy do odwiedzenia strony przedsięwzięcia http://edukacjawzasiegureki.pl/

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej