15 października 2020

Zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników do końca 2020 roku

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin
województwa świętokrzyskiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę planowanego zapotrzebowania do końca 2020 r. na środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej prac) zgodnie z art. 109c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 z późn.zm.) oraz art.122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.910).

Jednocześnie proszę o przekazanie ww. danych wyłącznie drogą elektroniczną na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
21 października 2020 r wg poniższej tabeli:

         Nazwa  Gminy Wysokość środków finansowych niezbędnych
na realizację wniosków, które zostaną złożone do końca 2020 roku.
*
 

…………………..

 

 

*w tabeli należy wykazać wyłącznie te wnioski, na które nie zostało jeszcze złożone zapotrzebowanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach

Informację sporządził:   ………………………………

Telefon kontaktowy:     ……………………………….

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty