1 października 2020

Komunikat w sprawie ubiegania się nauczyciela o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją można złożyć do dnia 31 października 2020 r. osobiście (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia) lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na wskazany poniżej adres.

Powiat Miejsce składania dokumentów Adres urzędu lub oddziału
miasto Kielce

oraz powiat: kielecki
i konecki

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
Kuratorium Oświaty w Kielcach
tel. 41 342 18 49
buski i kazimierski Oddział w Busku-Zdroju 28-100 Busko-Zdrój,
ul. Różana 2
tel. 41 350 18 57
jędrzejowski
i pińczowski
Oddział w Jędrzejowie 28-300 Jędrzejów,
ul. Armii Krajowej 9
tel. 41 386 18 15
ostrowiecki
i opatowski
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
ul. Iłżecka 37
tel.41 343 38 53
sandomierski Oddział w Sandomierzu 27-600 Sandomierz,
ul. Mickiewicza 39
tel. 505 541 532; 15 832 04 54
starachowicki Oddział w Starachowicach 27-200 Starachowice,
ul. Rogowskiego 14
tel. 509 475 108
skarżyski Oddział w Starachowicach
z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
26-100 Skarżysko-Kamienna,
ul. St. Konarskiego 20
(budynek Starostwa)
tel. 41 395 30 62
staszowski Oddział w Staszowie 28-200 Staszów
ul. 11 Listopada 3
tel. 15 864 19 00
włoszczowski Oddział we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 10
tel. 519 407 844

Uprzejmie prosimy o dochowanie szczególnej staranności przy sporządzaniu dokumentacji, gdyż z uwagi na ograniczenia wynikające z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w kontaktach bezpośrednich z klientami urzędu dokumentacja załączona do wniosku nie będzie analizowana w obecności wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku, a uzupełnienie braków formalnych będzie możliwe wyłącznie w drodze korespondencyjnej, po jednokrotnym wezwaniu (na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.).

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego – załącznik nr 1,
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły lub pracodawcy – załącznik nr 2,
 3. karta oceny pracy dokonana po zakończeniu stażu (dotyczy nauczycieli kończących staż do dnia 31 sierpnia 2019 r. włącznie)lub ocena dorobku zawodowego za okres stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
  lub poświadczona kopia karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły),
 4. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 5. akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 6. sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem lub sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy  zawierające charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie (dotyczy dyrektora szkoły)
 7. opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań:
  1. umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się,
  2. umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
   w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli,
  3. poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
 8. opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań:
  1. opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
   z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  2. wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
  3. uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym,
   a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,
  4. opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.
 9. oświadczenie potwierdzające zmianę nazwiska – załącznik nr 3.

II. Zalecana forma złożenia dokumentów:

 1. dokumentacja powinna być złożona w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa),
 2. strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię i nazwisko wnioskodawcy,
 3. dokumentacja nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, dokumentów oprawionych w kieszenie groszkowe, zbindowanych, w twardych oprawach itp.
 4. kopię sprawozdania oraz opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań należy wydrukować dwustronnie.
 5. poszczególne kartki składanej dokumentacji nie należy umieszczać w osobnych koszulkach foliowych.
 6. kopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
 7. dokumenty powinny być ułożone w kolejności:
  1. wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego,
  2. zaświadczenie dyrektora szkoły lub zaświadczenie pracodawcy (w przypadku dyrektora szkoły),
  3. poświadczona przez dyrektora kopia karty oceny pracy dokonanej
   po zakończeniu stażu lub poświadczona kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub poświadczona kopia karty oceny pracy z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły)
  4. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  5. poświadczona kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego
   wraz z uzasadnieniem,
  6. poświadczona kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
   lub sprawozdanie z ostatnich 3 lat pracy (w przypadku dyrektora szkoły),
  7. opisy i analizy sposobu realizacji wybranych wymagań, o których mowa
   w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U 2018, poz. 1574 ze zm.)

Załączniki

załącznik 1 wniosek o wszczęcie postępowania
Data: 2020-10-01, typ pliku: DOCX, rozmiar: 18 KB
załącznik 2 zaświadczenie dyrektora szkoły - pracodawcy
Data: 2020-10-01, typ pliku: DOCX, rozmiar: 18 KB
załącznik 3 oświadczenie o zmianie nazwiska
Data: 2020-10-01, typ pliku: DOC, rozmiar: 29 KB