22 września 2020

Zaproszenie szkół do projektu: „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi realizuje projekt pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ram staży zawodowych, w tym opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów na
poziomie kwalifikacji technika oraz na poziomie branżowej szkoły I stopnia w branży rolno-hodowlanej.

Grupa docelowa projektu to:

  • Bezpośrednio: publiczne szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące na poziomie kwalifikacji technika, publiczne szkoły zawodowe dla młodzieży kształcące na poziomie branżowej szkoły I stopnia oraz instytucje rynku pracy z branży rolno-hodowlanej.
  • Pośrednio: uczniowie wyżej wymienionych szkół zawodowych.

Planowane zadania:

Zadanie 1: Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 3 zawodów branży rolno-hodowlanej (technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych).
Zadanie 2: Opracowanie zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego oraz narzędzi ich weryfikacji w branży rolno-zawodowej.

Spotkanie inauguracyjne, które będzie poświęcone wypracowaniu rekomendacji do modelowych form współpracy szkół, pracodawców i centrów kształcenia praktycznego odbędzie się 10 października br. w Warszawie w siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej www.nikidw.edu.pl