17 września 2020

List Sekretarza Stanu Pani Marzeny Machałek

Szanowni Państwo,

w związku z pismem  Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny informującym o zgłaszanych do Ministerstwa Zdrowia przypadkach wprowadzania w szkołach obostrzeń w zakresie możliwości korzystania
z szafek szkolnych i szatni, uprzejmie przedstawiam ujęte w piśmie zalecenia.

Zgodnie z „Wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” zaleca się, aby uczeń posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Zatem Wytyczne dopuszczają możliwość korzystania przez ucznia z szafki, jeżeli szkoła je posiada.

Wytyczne zawierają również zapis dotyczący szatni. Wskazują, że podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, jeżeli jest taka możliwość, należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, umieścić środek do dezynfekcji rąk przy wejściu do szatni. Jednocześnie, dyrektor szkoły powinien opracować wewnętrzny regulamin lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki  placówki oraz zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych oraz aktualnych przepisach prawa.

Zauważone w wielu przypadkach ograniczanie możliwości korzystania przez uczniów z szafek szkolnych w celu przechowywania w nich podręczników czy też własnych przyborów znacząco wpływa na codzienną wagę tornistrów szkolnych, które mogą w sposób nadmierny obciążać kręgosłupy uczniów i wpływać na powstawanie wad postawy.

Dodatkowo, wyłączanie z użytkowania szatni szkolnych lub przebieralni przed zajęciami wychowania fizycznego docelowo może wpływać na pogorszenie się stanu zdrowotnego uczniów lub ich kondycji fizycznej. Okrycia wierzchnie i obuwie nie powinny być wnoszone do sal lekcyjnych, w których uczniowie spędzają większość czasu w szkole. Mogą stać się źródłem przenoszenia innych patogenów, które w czasie nadchodzącego sezonu grypowego nie powinny stanowić dodatkowego zagrożenia. Jednocześnie przygotowanie się do zajęć wychowania fizycznego, szczególnie w klasach starszych, w niekomfortowych warunkach, mogą wpłynąć na rezygnację uczniów z udziału w tych zajęciach.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Kuratorów z prośbą o przekazanie powyższych informacji dyrektorom szkół i placówek oraz uwzględnienie tych kwestii w prowadzonym na bieżąco monitorowaniu bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Z poważaniem

Marzena Machałek

Sekretarz Stanu

 

Załączniki

List Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu
Data: 2020-09-17, typ pliku: PDF, rozmiar: 190 KB