16 września 2020

VIII edycja projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie rozpoczyna nabór do VIII edycji projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu”. Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Aby sprostać wyzwaniom obecnej sytuacji, wszystkie zadania można będzie wykonywać online.

Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, w duchu nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Poszanowanie i otwartość na każdego człowieka są wartościami fundamentalnymi. Dialog, umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych, docenianie różnorodności kultur, ciekawość i nieodrzucanie nieznanego pozwalają nam w pełni się rozwijać.

Uczniowie pod opieką nauczycieli – koordynatorów redagują własne strony internetowe (na których prezentują materiały tekstowe, filmowe i fotograficzne zgromadzone w związku z główną tematyką). Samodzielnie organizują także wystawy, prezentacje, prelekcje, konkursy i przedstawienia oraz korzystają z przedsięwzięć organizowanych przed podmioty zewnętrzne.

Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”. W tym roku szkolnym analizowane będą zagadnienia odnoszące się do sposobów celebrowania radosnych i smutnych chwil w życiu ludzi pod każdą szerokością geograficzną. Pomimo różnic religijnych i kulturowych każdy człowiek, każda grupa etniczna, każde społeczeństwo przeżywa momenty radosne, beztroskie, idylliczne, a także mierzy się w swoim życiu ze smutkiem, melancholią czy zwątpieniem. Czas pandemii skłania
do szczególnej refleksji na ten temat.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdują się na stronie: www.obliczadialogu.pl oraz na stronie Instytutu: https://idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/oblicza-dialogu