24 sierpnia 2020

Informacja dotycząca opiniowania wprowadzonych zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji na rok szkolny 2020/2021

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii informuję, że w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa,  jak i pracowników Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w myśl art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz zgodnie z §17 ust. 6 pkt 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502) wprowadzane zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola przekazujemy wyłącznie drogą elektroniczną.

Aneksy do zatwierdzonych arkuszy organizacji organy prowadzące przesyłają w wersji elektronicznej (w formatach word, excel, pdf) wraz z załącznikami na adres: kurator@kuratorium.kielce.pl.

W temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę organu prowadzącego lub nazwę szkoły.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, przedszkola lub placówki do dnia 30 września przedmiotowa opinia organu nadzoru pedagogicznego wydawana jest w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku od organu prowadzącego.

Kurator oświaty nie opiniuje zmian wprowadzonych do arkusza organizacji po 30 września 2020 roku.

Aneksy powinny zawierać opis zmian dokonanych w odniesieniu do uprzednio zatwierdzonego arkusza, jasno wskazywać różnicę pomiędzy tym, co było w arkuszu organizacji,  a obecnym stanem organizacji szkoły.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik