21 kwietnia 2008

Informacja dla laureatów I Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Gimnazjalny Mistrz Rachunków” dla uczniów województwa świętokrzyskiego

Kuratorium Oświaty w Kielcach informuje, że uczniowie którzy w konkursie „Gimnazjalny Mistrz Rachunków” uzyskali tytuł Gimnazjalny Arcymistrz Rachunków i Gimnazjalny Mistrz Rachunków, decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, uzyskali możliwość otrzymania dodatkowych czterech punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim.

Konkurs „Gimnazjalny Mistrz Rachunków” zgodnie z regulaminem nie przewiduje zwalniania laureatów z pisania egzaminu matematyczno-przyrodniczego, ponieważ miał on na celu sprawdzenie tylko jednej umiejętności, tj. poprawnego posługiwania się wzorami matematycznymi, co nie wyczerpuje całej podstawy programowej z matematyki.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 z 2002r. poz. 125)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 z 2007 r. poz. 562)
  • Regulamin konkursu „Gimnazjalny Mistrz Rachunków”

Odpowiednie zaświadczenia uprawniające do otrzymania czterech punktów przy rekrutacji zostaną przesłane dla uczniów na adres szkoły.

Małgorzata Muzoł
Świętokrzyski Kurator Oświaty