7 lipca 2020

Informacja dotycząca sposobu przeprowadzania postępowań awansu zawodowego nauczycieli w czasie epidemii

Z uwagi na to, że ze względu na warunki epidemiologiczne panujące na danym terenie, przeprowadzenie w miesiącach wakacyjnych 2020 r. bezpośrednich rozmów z komisją kwalifikacyjną bądź egzaminu przed komisją egzaminacyjną może w niektórych organach okazać się utrudnione bądź też stwarzać zagrożenie dla zdrowia członków komisji oraz nauczycieli, na poziomie ustawowym zostało zapewnione rozwiązanie wychodzące naprzeciw tym problemom.

Zgodnie z art. 96a ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, rozmowa lub egzamin, o których mowa w art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), mogą być przeprowadzone w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym. Przepis ten wszedł w życie z dniem 24 czerwca 2020 r.

Tak więc od 24 czerwca 2020 r., w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, rozmowę z komisją kwalifikacyjną na stopień nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego oraz egzamin na stopień nauczyciela mianowanego organ właściwy do nadania danego stopnia awansu zawodowego może przeprowadzić w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.

Powyższe rozwiązanie pozwoli przeprowadzenie postępowań na kolejny stopień awansu zawodowego oraz wydanie w terminie decyzji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego, niezależnie od sytuacji epidemicznej na danym terenie, co ma wpływ na termin przeszeregowań płacowych nauczycieli.