19 czerwca 2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i  wychowania – rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z art. 90h oraz art. 90i ustawy o systemie oświaty (t.j.Dz.U. 2019 r., poz. 1481, ze zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. 2005 r. Nr 106, poz. 890 ze zm.), przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2020/2021, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Każda szkoła (publiczna i niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) kształcąca w formie dziennej,  której  ukończenie  umożliwia uzyskanie  świadectwa dojrzałości typuje jednego kandydata do stypendium (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z niżej podanych warunków (art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty):

 • otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, lub
 • wykazywać  szczególne uzdolnienia w co najmniej  jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Jednocześnie przypominam, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 z zm.) dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

Zatem w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane dwóm uczniom: jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego i jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uczniów technikum.

W uzasadnionych przypadkach (np. kiedy zgłoszony kandydat do stypendium odbywa staż lub praktyki, których zakończenie jest planowane po 27 lipca br.) istnieje możliwość uzupełnienia wniosku w terminie późniejszym, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2020 roku.

W typowaniu kandydatów należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust. 1 – 5,  ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad i terminów:

 • kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski,
 • wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły (w przypadku jej braku – radzie pedagogicznej), w terminie do 24 czerwca 2020 r. Rada szkoły (rada pedagogiczna) po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty zatwierdza jednego kandydata do stypendium,

–  dyrektor szkoły – do 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2020 r. przedstawia  Kuratorowi  Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium.

Wnioski powinny dotyczyć tych kandydatów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 będą jeszcze uczniami danej szkoły.

Należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata do  Stypendium  Prezesa  Rady  Ministrów.

Wnioski o stypendia należy przesłać pocztą lub składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach za potwierdzeniem odbioru w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2020 r.

Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.

UWAGA!

W sytuacji niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty pisemnych wyjaśnień na temat przyczyny braku kandydata.

Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Świętokrzyski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)

(dotyczy uczniów i tegorocznych absolwentów szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej)

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty  i  wychowania dla ucznia spełniającego warunki określone w art. 90i. ustawy o systemie oświaty oraz przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 14  czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – przedstawia Kuratorowi  Oświaty rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji  rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeśli została powołana), w terminie:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,
 • do dnia 3 lipca (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty), nie później jednak niż do 10 lipca 2020 r.– w przypadku uczniów pozostałych klas.

Kandydatem do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być uczeń szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej dla młodzieży, który w roku szkolnym 2019/2020 uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 • został laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • został laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • był uczniem szkoły ponadpodstawowej uzyskującym najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • był uczniem uczestniczącym w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących  warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • był uczniem, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydatów tylko w roku szkolnym 2019/2020.

Zwracam szczególną uwagę na rzetelne wypełnianie wniosków o przyznanie stypendium MEN, z uwzględnieniem opisu osiągnięć według wskazania w  nawiasach, w każdej z wymienionych kategorii osiągnięć.

Wnioski kandydatów ze szkół artystycznych należy kierować do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szanowni Państwo,

ze względu na przestrzeganie zapisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych załączam wzór  oświadczenia dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN).

Proszę, aby stypendyści lub w przypadku uczniów niepełnoletnich ich rodzice (prawni opiekunowie) wypełnili oświadczenie.

Komplet dokumentów należy przesłać tradycyjną pocztą lub złożyć
w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Kielcach za potwierdzeniem odbioru w  nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2020 r.

Wypełnioną zgodnie ze wzorem wersję elektroniczną wniosku (zał. 2) (edytowalny plik Microsoft Word) o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez załączników), należy również przesłać na adres e-mail: magdalena.kurkowska@kuratorium.kielce.pl

UWAGA: Wnioski należy wypełnić pismem komputerowym oraz dołączyć pismo przewodnie zawierające liczbę składanych wniosków wraz z nazwiskami kandydatów do stypendium.

Dodatkowo należy uzupełnić formularz „Lista kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021”.

Załączniki