18 czerwca 2020

Zmiana rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. poz. 1078) wprowadzone zostały zmiany.

Prosimy po zapoznaniu się z nimi o zastosowanie ich w procesie składania wniosków o przyznanie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w terminie składania do 31 sierpnia 2020 r.

Tekst obowiązujących rozporządzeń:

Obowiązujące druki wniosków na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach: https://kuratorium.kielce.pl/722/wzory-drukow/.