15 czerwca 2020

Monitorowanie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Działając na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji, zgodnie z polityką oświatową państwa Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie pod kierownictwem Marzenny Habib Wicedyrektora ORE podjął działania mające na celu  zapewnienie sprawności i efektywności wdrażania standardów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz służące współpracy różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na korzyść rozwoju i wsparcia dzieci/młodzieży i ich rodziców/opiekunów.

Ze względu na obszerność materiału, monitorowanie będzie podzielone na kilka ankiet z różnych obszarów funkcjonowania placówki. Zebrany materiał przyczyni się do zdiagnozowania problemów  placówek oraz wypracowania wniosków służących poprawie ich pracy.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych  (publicznych/niepublicznych) o wypełnienie on – line poniższych 10  ankiet zgodnie ze wskazanymi terminami.  Terminy dotyczące formularzy on-line od III do X  zostaną podane w późniejszych terminach. W związku
z powyższym proszę o systematyczne odwiedzanie strony internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W przedmiotowej sprawie informacji udziela Pan wizytator Łukasz Maj, e-mail: lukasz.maj@kuratorium.kielce.pl, tel. 41 342 16 43 .

I .  Respektowanie praw i wolności oraz obowiązków wychowanków (do 29 czerwca 2020 r.)

II. Szczególne obszary działalności placówki dotyczące rozwiązywania określonych problemów
wychowawczych i sytuacji nieletnich (do 29 czerwca 2020 r).

III. Organizacja pracy placówki (do 31 lipca 2020 r.)

IV. Infrastruktura ośrodka (do 31 lipca 2020 r.)

V.  Kadra (do 31 lipca 2020 r.)

VI. Praca z wychowankiem (do 31 lipca 2020 r.)

VII. Usamodzielnienie (do 31 lipca 2020 r.) 

VIII. Ewaluacja wewnętrzna + poczucie bezpieczeństwa wychowanków (do 31 lipca 2020 r.) 

IX. Współpraca z rodziną (współpraca z instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w przypadku braku
rodziców lub pozbawienia praw rodzicielskich – w ramach pieczy zastępczej) (do 31 lipca 2020 r.) 

X. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (do 31 lipca 2020 r.) 

Świętokrzyski Kurator Oświaty 

Kazimierz Mądzik