8 czerwca 2020

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji
do szkoły ponadpodstawowej określa Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do szkół (Dz. U 2019, poz. 1737).

Na rok szkolny 2020/2021 przelicza się na punkty wynik egzaminu ósmoklasisty:

1) wynik przedstawiony w procentach z:

 1. a) języka polskiego,
 2. b) matematyki

– mnoży się przez 0,35;

2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

 • celującej – przyznaje się 18 punktów,
 • bardzo dobrej – przyznaje się 17 punktów,
 • dobrej – przyznaje się 14 punktów,
 • dostatecznej – przyznaje się 8 punktów,
 • dopuszczającej – przyznaje się 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.

PRZELICZANIE NA PUNKTY SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ:

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty.

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się 10 punktów,
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 punktów.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim.

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty.

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  przyznaje się 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

Zawody wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim.

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

PRZELICZANIE NA PUNKTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  – przyznaje się 3 punkty.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły.