8 czerwca 2020

Komunikat Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie oceniania osiągnięć uczniów

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół województwa świętokrzyskiego

W związku z licznymi pytaniami rodziców oraz skargami wpływającymi do Kuratorium Oświaty w Kielcach przypominam o konieczności przestrzegania prawa oświatowego, w szczególności w zakresie oceniania osiągnięć uczniów.

Przeprowadzając klasyfikację uczniów, należy pamiętać, że zasady klasyfikowania i promowania określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą:

  • Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy oddziałów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły (art. 44g ustawy o systemie oświaty).
  • Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, zgodnie z warunkami i trybem określonymi w statucie szkoły (art. 44b ust. 6 pkt 6 ustawy o systemie oświaty).

Zgłaszane przez rodziców problemy dotyczyły m.in.:

  • podważanie wiarygodności samodzielnego wykonania prac przez ucznia,
  • pomniejszanie przez nauczyciela znaczenia wystawionych przez siebie wysokich ocen bieżących uczniom w okresie zdalnego nauczania,
  • wystawianie oceny niedostatecznej za nieterminowe przesyłanie zleconych przez nauczyciela prac lub nieprzyjmowanie prac przesłanych po wskazanym terminie,
  • przepisywanie oceny śródrocznej i uznawanie jej jako ocenę bieżącą,
  • brak możliwości poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

związanego z zagrożeniem epidemiologicznym i realizowaniem nauki na odległość apeluję do Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, aby w tym szczególnie trudnym dla wszystkich okresie, przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, kierować się dobrem ucznia. Doceńmy, że uczeń jest aktywny, że próbuje kontaktować się z Państwem, a jego nieterminowe przesyłanie prac może wynikać np. z problemów technicznych. Najważniejsze teraz w ocenianiu jest dawanie wsparcia, koncentracja na tym, co uczeń zrobił dobrze, jakie poczynił postępy, rozmowa o trudnościach i udzielanie rad, jak mogą je przezwyciężyć.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik