5 czerwca 2020

Komunikat dotyczący osiągnięć uczniów i wpisywania ich na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Potwierdzeniem osiągnięć uczniów, jest wpis na świadectwie ukończenia szkoły dokonany zgodnie z pkt. 21 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1700 ze zm.), który mówi:

Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

  • 1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
  • 2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Świadectwo ukończenia szkoły jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych uczniów całego etapu edukacyjnego. W związku z tym uzasadnione jest odnotowanie  na  świadectwie ukończenia szkoły podstawowej osiągnięć ucznia z poprzednich lat  szkolnych, w szczególności uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych umieszczonych w wykazach Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Wpisywanie osiągnięć uczniów na świadectwie ma wymiar praktyczny i jest podstawą przyznania punktów przy rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.