22 maja 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek w województwie świętokrzyskim

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

Z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży  z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym, w którym strony zobowiązały się do wsparcia szkół i placówek w realizacji przeciwdziałania narkomanii.

Przekazuję do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej materiały informacyjno-edukacyjne przygotowane przez sygnatariuszy Porozumienia:

  • Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej dla szkół i placówek do współpracy z Policją i Państwową Inspekcją Sanitarną;
  • Informację na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia i profilaktyki;
  • Harmonogram działań w 2020 roku do realizacji Porozumienia o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki