8 maja 2020

Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli w 2020 r.

Szanowni Państwo
Marszałek województwa świętokrzyskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie,
Dyrektorzy szkół i placówek województwa świętokrzyskiego.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z terminarzem składania wniosków o przyznanie odznaczeń oraz nagród dla nauczycieli w 2020 r. we wskazanych niżej terminach oczekujemy na wnioski kandydatów do nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

  • do 31 maja 2020 r. – wnioski o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej,
  • do 30 sierpnia 2020 r. – wnioski o przyznanie nagród Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Do nagrody może być typowany nauczyciel, który przepracował w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyróżniającą ocenę pracy oraz spełnia odpowiednio kryteria wymienione w § 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U.Nr 131, poz. 1078).

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe przygotowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Uzasadnienia wniosków powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio przyznanej nagrody. Wyszczególnione osiągnięcia powinny być określone w czasie. We wniosku o przyznanie nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty musi znajdować się informacja o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez radę pedagogiczną. Zapis o pozytywnej opinii rady pedagogicznej ma zawierać datę posiedzenia rady, które powinno odbyć się w roku złożenia wniosku.

Wymagane druki wniosków znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach – https://kuratorium.kielce.pl/722/wzory-drukow/

Prawidłowo wypełnione wnioski (dwa dwustronne egzemplarze do nagrody Ministra Edukacji Narodowej lub jeden egzemplarz w przypadku nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty) oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, proszę przysyłać do Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik