7 maja 2020

Od 29 kwietnia 2020 r. ponownie organizowane są konkursy na dyrektorów szkół

Można znów ogłaszać i przeprowadzać konkursy na dyrektorów szkół

Z dniem 29 kwietnia 2020 r. uchylony został przepis §11h ust. 1 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r., który uniemożliwiał ogłaszanie i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych, których czasowo ograniczono funkcjonowanie. Oznacza to, że można już ogłaszać i przeprowadzać konkursy na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora nadal możliwe

W mocy pozostał przepis §11h ust. 1a ww. rozporządzenia, zgodnie z którym  w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może:

1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
albo

2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
albo

3) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

W przypadkach, o których mowa w pkt 2 i 3 łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy.

P.o. dyrektora może być dwukrotnie przedłużone

Uchylono przepis, który pozwalał na przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi lub innemu wybranemu nauczycielowi, który pełnił obowiązki dyrektora przed 26 marca 2020 r.,  tylko do 31 sierpnia 2020 r. Jeżeli organ prowadzący skorzystał jednak z tego przepisu przed 29 kwietnia 2020 r., może ponownie przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora szkoły do 31 sierpnia 2021 r., o ile istnieje konieczność obsadzenia stanowiska dyrektora (§2 rozporządzenia MEN z 29 kwietnia 2020 r.).

W nowych placówkach albo konkurs albo powierzenie stanowiska na rok

W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. (§11h ust. 1c ww. rozporządzenia).