7 maja 2020

Przekazywanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach informacji o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
publicznych  i niepublicznych szkół i placówek
w województwie świętokrzyskim

 

Od dnia 6 maja 2020 r. następuje stopniowe uruchamiane pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Informuję, że zgodnie z §  18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, pod warunkiem uzyskania zgody organu prowadzącego.

O zawieszeniu zajęć dyrektor zobowiązany jest zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny (podstawa prawna § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia).

Uprzejmie proszę o przesyłanie do Kuratorium Oświaty w Kielcach zawiadomień
o zawieszeniu zajęć na czas oznaczony drogą e-mailową na adres kurator@kuratorium.kielce.pl.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik