6 maja 2020

Komunikat w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie,
Marszałek województwa świętokrzyskiego

 Uprzejmie informuję, że w dniu 19 marca 2020 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 479) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. Wzory formularzy stanowiących załączniki
do ww. rozporządzenia znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/dotacja-celowa-na-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2020-roku

Jednocześnie informuję, że w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe uczniów niepełnosprawnych obowiązuje rozporządzenie z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 poz. 611).

Zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości ww. dotacji w terminie do dnia 8 czerwca br.

Wnioski o udzielenie dotacji w 2020 r. (załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5 do rozporządzenia) zostaną wygenerowane w aplikacji dostępnej na stronie: www.dotacjakielce.kuratorium.bialystok.pl Aplikacja zostanie Państwu ponownie udostępniona w celu korekty wniosków. W aplikacji występują kwoty maksymalne
– w przypadku niższych kwot należy skontaktować się telefonicznie: 41-342-16-47; 41 342-19-06.

Loginy i hasła niezbędne do zalogowania się jednostki samorządu terytorialnego na platformie pozostają bez zmian. Wypełnione wnioski powinny zostać wydrukowane, podpisane przez osoby upoważnione i przekazane w formie papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach  al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Zgodnie z § 8 rozporządzenia należy je przekazać w postaci elektronicznej i papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Jednocześnie przypominam, że kwoty refundacji za 2019 r. muszą być zgodne ze sprawozdaniem Rb-50 składanym do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Wskaźniki 2020
Data: 2020-05-06, typ pliku: XLSX, rozmiar: 16 KB