24 kwietnia 2020

Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – edycja 2019/2020

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
Organy prowadzące szkoły, Dyrektorzy Szkół w województwie świętokrzyskim

Działając na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30 października 2015 r.  z Wojewodą Świętokrzyskim Zespół powołany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dokonał oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych z dnia 26 listopada 2019 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2324 ) organ prowadzący szkołę zapewnia finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem. Wykaz organów prowadzących, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych znajduje się w załączniku.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

Wykaz organów prowadzących, którym udzielono wsparcia w 2020 r.
Data: 2020-04-24, typ pliku: XLS, rozmiar: 52 KB