17 kwietnia 2020

Projekt Dostępna Szkoła – granty dla szkół podstawowych

Już w lipcu 2020 roku rusza ogólnopolska rekrutacja do projektu „Dostępna Szkoła”. Jest ona przeznaczona dla organów prowadzących szkoły podstawowe w całej Polsce. O granty dla swoich placówek będą mogły ubiegać się ich organy prowadzące, czyli samorządy. Jest się o co starać: wysokość grantu wynosi od 500 tys. do 2 mln zł. Szczegółowe kryteria dotyczące rekrutacji oraz regulamin zostaną przedstawione w czerwcu, tak, by jednostki
samorządowe oraz szkoły miały czas na zapoznanie się z wytycznymi. Projekt realizują wspólnie Fundacja Fundusz Współpracy oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.

Projekt „Dostępna Szkoła” powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Jego głównym celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych wymiarach funkcjonowania placówek edukacyjnych i przetestowanie go w szkołach podstawowych. Na ten cel zostanie przeznaczone 40 mln zł w formie grantów, które zostaną przekazane organom prowadzącym szkoły.

Model Dostępnej Szkoły
Dokument ten opracowywany jest przez ekspertów z całej Polski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz promowania edukacji włączającej w Polsce. Model uwzględniał będzie cztery obszary działania:

  • wymiar architektoniczny,
  • wymiar techniczny,
  • wymiar edukacyjny i społeczny,
  • wymiar proceduralny i organizacyjny.

Rekomendowane jest wdrożenie Modelu w jak najszerszym kontekście, uwzględniając rozwiązania ze wszystkich czterech obszarów. Organ prowadzący i szkoły powinny skoncentrować się zarówno na działaniach przełamujących bariery „miękkie” jak i „twarde”, spójne z potrzebami danej placówki edukacyjnej.

Rekrutacja organów prowadzących
W ramach projektu wybranych zostanie minimum 30 organów prowadzących dla 60 szkół podstawowych, w których zostanie zwiększona dostępność zgodnie ze standardami Modelu Dostępnej Szkoły.

Grantem objęte mogą zostać szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne wszystkich typów, w tym, ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne.

Wysokość grantu dla jednego organu prowadzącego wynosić będzie od 500 000 do 2 000 000 zł. W rekrutacji będzie można zgłosić od jednej do czterech podległych placówek (grant dzieli się na liczbę szkół).

Wsparciem objęte zostaną w szczególności podmioty z mniejszych ośrodków (organy prowadzące zarejestrowane w miejscowości do 50 tys. mieszkańców) oraz organy prowadzące zgłaszające do udziału w projekcie więcej niż jedną placówkę. Pełna lista kryteriów premiujących znajdzie się w procedurze oceny i wyboru organów prowadzących do testowania Modelu Dostępnej Szkoły.

Poza wsparciem finansowym, grantobiorcy otrzymają następujące wsparcie:

  • doradztwo i szkolenie kadry zarządzającej organów prowadzących oraz szkół w zakresie dostępności i tworzenia Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności,
  • przeprowadzenie profesjonalnych audytów dostępności szkół,
  • udostępnienie narzędzia do samodzielnej oceny poziomu dostępności szkół,
  • doradztwo w zakresie zasad wydatkowania i rozliczenia grantu.

Harmonogram
Model Dostępnej Szkoły oraz procedura oceny i wyboru organów prowadzących są obecnie w trakcie przygotowywania.

Wszystkie niezbędne dokumenty zostaną podane do wiadomości niezwłocznie, jednak ze względu na ich szeroki obieg (konsultacje) oraz uzgodnienia z Instytucją Zarządzającą POWER, nastąpi do prawdopodobnie w połowie czerwca.

Planowane jest przeprowadzenie dwóch edycji rekrutacji dla organów prowadzących. Pierwsza rekrutacja rozpocznie się w lipcu 2020 r.

Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć pod adresami:

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.