17 kwietnia 2020

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029).

II. Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli- informacje podstawowe

Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, placówki doskonalenia są obowiązane uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

Akredytacja jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej przez kuratora oświaty, właściwego ze względu na siedzibę placówki na okres 5 lat. Przed upływem tego okresu, kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki.

Zgodnie z art. 319 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., zachowują tę akredytację do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Placówki doskonalenia nauczycieli, które nie uzyskały akredytacji na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r na podstawie przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., były obowiązane uzyskać akredytację na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy – Prawo oświatowe w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku nieuzyskania akredytacji w tym terminie placówka doskonalenia nauczycieli uległa likwidacji z dniem 1 września 2019 r.

Akredytację przyznaje kurator oświaty po przeprowadzeniu oceny działalności danej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 185 ustawy Prawo oświatowe, uzyskanie wstępnej akredytacji jest warunkiem niezbędnym do utworzenia placówki doskonalenia nauczycieli. Informacje dotyczące wstępnej akredytacji zostały umieszczone na stronie internetowej KO Kielce w zakładce Załatwianie spraw/Akredytacje kuratora / Warunki uzyskania wstępnej akredytacji placówki doskonalenia nauczycieli

Szczegółowe wymagania niezbędne do uzyskania akredytacji określa § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U .z 2018 r. poz. 2029).

III. Dokumenty wymagane w postępowaniu akredytacyjnym.

 1. Wniosek – (Załącznik nr 1. Wzór wniosku o przyznanie akredytacji – pdn)
  Wniosek o przyznanie akredytacji wraz z załącznikami, wskazanymi w § 4 ust. 2 rozporządzenia  w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, skierowany do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty składa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. statut placówki doskonalenia;
  2. plan pracy placówki doskonalenia na rok szkolny i sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, przygotowane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia, za okres ostatnich 5 lat szkolnych;
  3. uzasadnienie wniosku zawierające własną ocenę działalności placówki doskonalenia za okres ostatnich 5 lat szkolnych
  4. informację o kwalifikacjach zatrudnionej kadry (Załącznik nr 2);
  5. wnioski z analizy informacji, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. c, za okres ostatnich 5 lat szkolnych;
  6. wnioski i rekomendacje, o których mowa w § 3 pkt 3 lit. e;
  7. opis systemu zapewniania jakości, o którym mowa w § 3 pkt 5 lit. a;
  8. dowód wniesienia opłaty, o której mowa w § 13 ust. 1, albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzi nieodpłatnie.
 3. W przypadku placówki doskonalenia posiadającej wstępną akredytację do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 2, obejmujące cały okres jej działalności.

IV. Miejsce składania dokumentacji:

Wnioski o przyznanie akredytacji do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty należy składać na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

V. Opłaty

Wysokość opłaty akredytacyjnej na następny rok kalendarzowy jest podawana do publicznej wiadomości w terminie do 31 grudnia każdego roku zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia obowiązującej opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o przyznanie akredytacji.

Opłata akredytacyjna ustalona przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok 2020 wynosi 1036,32 zł.

Z opłat zwolnione są podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

Opłata za akredytację nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.

Opłatę należy wnosić na rachunek:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
NBP O/Okręgowy w Kielcach
68 1010 1238 0852 0922 3100 0000

W tytule wpłaty należy wpisać: opłata akredytacyjna, nazwa placówki doskonalenia nauczycieli

Załączniki