10 kwietnia 2020

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe – art. 118 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – art. 88 i art. 103 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692).

II. Istota akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej.

Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.

Akredytacje przyznane przed 1 września 2019 zachowują moc do zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku.

Podmioty/placówki uprawnione do ubiegania się o przyznanie akredytacji (art. 118 ustawy Prawo oświatowe):

 • placówki kształcenia ustawicznego;
 • centra kształcenia zawodowego;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (tj. działalność oświatową nieobejmującą prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 lub innej formy wychowania przedszkolnego) podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
 • instytucje rynku pracy, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.

Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 – 4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 – jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych przepisów.

O przyznanie akredytacji może ubiegać się placówka prowadząca kształcenie w formach pozaszkolnych, spełniająca następujące warunki:

 • prowadzi kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;
 • opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;
 • zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 • zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 • zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 • zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;
 • udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.

Formy kształcenia ustawicznego które mogą uzyskać akredytację (art. 118 i 117 ustawy – Prawo oświatowe):

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 • kurs umiejętności zawodowych;
 • kurs kompetencji ogólnych;
 • turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • kurs, inny niż wyżej wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzony w oparciu o program określony na podstawie odrębnych przepisów.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 2. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
 3. instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 4. podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, posiadające akredytację, o której mowa w art. 118.

Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 2. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Kursy kompetencji ogólnych oraz inne kursy, o których mowa w pkt 5, mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być prowadzone przez:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 2. publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.

III. Dokumenty wymagane w postępowaniu akredytacyjnym

Wniosek o przyznanie akredytacji.

Wniosek o przyznanie akredytacji składa się odrębnie w odniesieniu do każdej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego, na której prowadzenie ma być przyznana akredytacja.

Wniosek składa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osoba reprezentująca ten podmiot.

Wzór wniosku określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692).

Załączniki do wniosku:

 1. Kopia aktu założycielskiego placówki publicznej albo zaświadczenia o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 2. Kopia statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a jeżeli podmiot ten nie posiada statutu – innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot.
 3. Własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, opracowaną przez dyrektora placówki lub osobę reprezentującą inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692).
 4. Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 118 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) albo oświadczenie, że placówka całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie.

IV. Miejsce składania dokumentacji

Wskazaną dokumentację należy złożyć do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej.

Wnioski do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty należy składać na adres:
Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

V. Opłaty

Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku podaje do publicznej wiadomości wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata akredytacyjna na rok 2020 wynosi 1048,58 zł.

Z opłat zwolnione są podmioty, które prowadzą całość kształcenia nieodpłatnie.

Opłata za akredytację nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.

Opłatę należy wnosić na rachunek:
Kuratorium Oświaty w Kielcach
NBP O/Okręgowy w Kielcach
68 1010 1238 0852 0922 3100 0000

W tytule wpłaty należy wpisać: opłata akredytacyjna, nazwa placówki lub ośrodka

Załączniki