10 kwietnia 2020

Awans zawodowy nauczycieli – nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy nauczycieli – akty prawne

 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942).
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Dotyczy nauczycieli:

 • którzy zakończyli staż przed dniem 1 września 2018 r.;
 • którzy zakończyli staż w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
 • którzy zakończyli staż po dniu 1 września 2019 r.

I. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż przed dniem 1 września 2018 r., lecz do tego dnia nie otrzymali oceny dorobku zawodowego za okres stażu lub nie złożyli  wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:

ocena dorobku zawodowego jest dokonywana według przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 2018 r.,
postępowanie jest prowadzone według przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 2018 r.,
dokumentacja załączana do wniosku zgodna z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) obejmuje:

 1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (potwierdzone kserokopie);
 2. akt nadania stopnia awansu zawodowego – potwierdzona kserokopia;
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki zawierające informacje o:
  a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
 4. opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów;
 5. poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d ww. rozporządzenia.

II. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego:

ocena pracy jest dokonywana według przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
postępowanie jest prowadzone według przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
dokumentacja załączana do wniosku zgodna z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.) obejmuje:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 4. kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 5. opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 ww. rozporządzenia i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
 6. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c ww. rozporządzenia;
 7. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem.

III. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 1 września 2019 r.

 • staż rozpoczęty przed dniem 1 września 2018 r. i niezakończony przed dniem 1 września 2019 r. – staż odbywany według dotychczasowych przepisów;
 • staż rozpoczęty dnia 1 września 2018 r. i niezakończony przed dniem 1 września 2019 r. – staż odbywany według dotychczasowych przepisów lub
 • staż rozpoczęty dnia 1 września 2019 r. – ocena dorobku zawodowego jest dokonywana według nowych przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2019 r., staż odbywany według nowych przepisów.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest według nowych przepisów obowiązujących od dnia 1 września 2019 r.

Dokumentacja załączana do wniosku zgodna z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.) obejmuje:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 4. kopię karty oceny dorobku zawodowego dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 5. opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 ww. rozporządzenia i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
 6. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c ww. rozporządzenia;
 7. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Załączniki

Wniosek - nauczyciel dyplomowany
Data: 2020-04-10, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB
Klauzula informacyjna dla nauczyciela
Data: 2020-04-10, typ pliku: DOCX, rozmiar: 15 KB