9 kwietnia 2020

Komunikat MEN w sprawie kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020

Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie Powiatów, Marszałkowie Województw

uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja), w zakładce Co robimy/ Finansowanie edukacji/Subwencja ogólna dla JST zostały zamieszczone „Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020”.

Kryteria zostały pozytywnie zaopiniowane przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz uwzględniają propozycje zgłoszone przez reprezentantów organizacji samorządowych. Zostały także uzgodnione z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Pragnę zaznaczyć, iż dofinansowaniem z rezerwy tej części subwencji będą mogły być objęte wyłącznie zadania ujęte w Kryteriach.

Proszę o przestrzeganie wyznaczonych terminów występowania z wnioskami o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz stosowanie załączonych do kryteriów wzorów wniosków.

Z poważaniem

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć
Podsekretarz Stanu