7 kwietnia 2020

Komunikat MEN w sprawie przedłużenia urlopowania wychowanków

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,

nawiązując do pism dotyczących urlopowania wychowanków, uprzejmie informuję.

W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ocenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, istnieje możliwość przedłużenia urlopowania wychowanków, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi w tym zakresie, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, w szczególności poprzez zapewnienie odebrania wychowanka z placówki przez rodziców/ opiekunów prawnych lub pracownika pieczy zastępczej lub inną osobę pełnoletnią upoważnioną przez ww. osoby.

Sprawa  przedłużenia urlopowania musi być  analizowana indywidualnie i uwzględniać dotychczasowe nienaganne zachowanie wychowanka.

W trakcie przedłużonego urlopu zobowiązuje się dyrektora placówki do utrzymywania stałego kontaktu z wychowankami i ich rodzicami bądź opiekunami prawnymi.

W przypadku dłuższej nieobecności wychowanka dopuszcza się prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym.

Przypominam też o konieczności stosowania procedur zmniejszających zagrożenie i śledzenie komunikatów dotyczących zagrożenia i zaostrzanie zasad funkcjonowania MOW, adekwatnie do sytuacji w kraju.

Z wyrazami szacunku
Joanna Wilewska
Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego