7 kwietnia 2020

Komunikat w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w województwie świętokrzyskim,
Organizacje właściwych wojewódzkich struktur związkowych

Uprzejmie informuję, że upływa 4-letni okres trwania kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, w związku z tym Wojewoda Świętokrzyski zobowiązany jest w trybie i na zasadach określonych art. 77 i 78 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) powołać nowy skład komisji dyscyplinarnej na czas kadencji od dnia 01 maja 2020 r. do dnia 01 maja 2024 r.

Działając na podstawie cytowanych wyżej przepisów, zwracam się z prośbą o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim, spośród nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach i rodzajach szkół oraz placówkach oświatowo-wychowawczych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, szkoły artystyczne, szkoły zawodowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zakłady poprawcze itd.). Kandydaci powinni uzyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej szkoły, w której są zatrudnieni. Nauczyciele będący kandydatami powinni spełniać kryteria określone w art. 78 ust. 1 ww. ustawy.

Wnioski (wzór w załączeniu) wraz z podaniem uzasadnienia o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim proszę przesłać (z powołaniem się na numer niniejszego pisma) do Kuratorium Oświaty w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenia proszę przesłać na wniosku wg załączonego wzoru na adres:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

lub e-mailem: waldemar.majchrzykiewicz@kuratorium.kielce.pl

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim – st. wiz. Waldemarem Majchrzykiewiczem, tel. 500-013-836

Katarzyna Nowacka
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

Załączniki

wniosek_komisja_kwalifikacyjna 2019
Data: 2020-04-07, rozmiar: 14 KB