2 kwietnia 2020

Informacja o realizacji kontroli w marcu 2020 r.

W marcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadzili 8 kontroli planowych.

W marcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty
w Kielcach przeprowadzili 12 kontroli doraźnych:

 

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki -1 Szkoła podstawowa – 1
2. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 6 Szkoła podstawowa – 3

Szkoła ponadpodstawowa – 1

Placówka oświatowa – 2

3. Inne – 5, w tym:

– organizacja kształcenia specjalnego– 1

– pozostałe – 4

Szkoła podstawowa – 3

Szkoła ponadpodstawowa – 2

 

 

 

 

Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
A)     Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • organu prowadzącego szkołę/placówkę
1
  • MEN
1
  • innych podmiotów
5
B)     na skutek stwierdzenia przez Kuratora Oświaty potrzeby przeprowadzenia kontroli doraźnej 5