31 marca 2020

Informacja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania w roku szkolnym 2020/2021 arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Szanowni Państwo
Marszałek województwa świętokrzyskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli
województwa świętokrzyskiego

Podstawa prawna
art. 51 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1148 z poźn. zm.). 

 1. Dyrektorzy szkół/placówek przekazują arkusze organizacji zaopiniowane przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia 2020 roku organowi prowadzącemu.
 2. Zakres opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty dotyczy:
  1. szkolnych planów nauczania oraz tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych klas;
  2. zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami;
  3. przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy zgodnie
   z odpowiednimi przepisami w tym zakresie;
  4. zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.
 3. Wniosek wraz z elektroniczną wersją arkuszy organizacji wraz z załącznikami organy prowadzące przekazują do Kuratorium Oświaty w Kielcach na adres kurator@kuratorium.kielce.pl. Z uwagi na znaczną liczbę arkuszy proszę o przekazanie w terminie nie późniejszym niż do 8 maja 2020 r.
 4. Informacje zawarte w arkuszu organizacji muszą w szczególności umożliwić ocenę:
  1. liczebności poszczególnych grup w przedszkolu, oddziałów w szkole, grup wychowawczych oraz wynikających z nich obowiązkowych podziałów na grupy;
  2. realizacji zajęć, które wynikają ze szczególnych przepisów między innymi: religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć doradztwa zawodowego;
  3. zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  4. zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć rewalidacyjnych;
  5. prawidłowości wykorzystania godzin do dyspozycji dyrektora tj. wskazać nazwę, liczbę zajęć oraz liczbę godzin;
  6. liczbę i rodzaj zajęć dodatkowych przyznanych przez organ prowadzący;
  7. wymiaru i przeznaczenia godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
 5. Do arkusza organizacji załącza się:
  1. plany nauczania danego typu szkoły zgodnie z odpowiednim załącznikiem do rozporządzeń:
   • Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych  planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 7639),
   • Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703),
   • Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  (Dz.U. z 2012r. poz. 204 ze zm.),
  2. nazwę, symbol zawodu oraz symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych
   w zawodzie w przypadku szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (U. z 2019 r. poz. 316) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622),
  3. wykaz kadry pedagogicznej (załącznik 1, może to być również wydruk z programu Vulcan),
  4. wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (załącznik 2),
  5. wykaz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (załącznik 3).
 6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przesyła opinię do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do Kuratorium Oświaty, nie później niż do dnia 20 maja 2020 roku.
 7. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji do 30 września 2020 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty opiniuje zmiany do arkusza w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
 8. Świętokrzyski Kurator Oświaty nie opiniuje zmian wprowadzonych do arkusza organizacji po 30 września 2020 roku.
 9. Po zatwierdzeniu arkusza organizacji przez organ prowadzący proszę o przesłanie potwierdzonego za zgodność z oryginałem kopii ww. arkusza odpowiednio do Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

zalacznik nr 1
Data: 2020-04-06, rozmiar: 16 KB
zalacznik nr 2
Data: 2020-03-31, rozmiar: 15 KB
zalacznik nr 3
Data: 2020-03-31, rozmiar: 15 KB