30 marca 2020

Uregulowania prawne dotyczące organizacji konkursów, olimpiad i turniejów

W dniu 25 marca br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie (opublikowane w Dz. U. poz. 530) wprowadzające zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), polegające m.in. na uregulowaniu kwestii związanych z organizacją konkursów, olimpiad i turniejów.

Najważniejsze z wprowadzonych rozstrzygnięć obejmują:

  1. w roku szkolnym 2019/2020 regulaminy konkursów mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu;
  2. od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 26 marca br., olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy;
  3. wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty, tym samym nie wyłania się laureatów olimpiad i turniejów.

Powyższe przepisy dotyczą wszystkich olimpiad, turniejów i konkursów przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisów wykonawczych – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm).

Wprowadzone rozwiązania prawne umożliwiają dokonanie jednoznacznych rozstrzygnięć regulaminowych dotyczących przeprowadzanych przez organizatorów zawodów wiedzy.

Treść rozporządzenia dostępna na stronie  ISAP.