27 marca 2020

Odpowiedzi MEN na pytania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 i żywienia dzieci w czasie zamknięcia placówek oświatowych

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, kierowane są liczne pytania dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich w 2020 r.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że aktualnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje odwoływać i zakazywać organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Należy jednak pamiętać, aby, np. w przypadku ogłaszania otwartych konkursów ofert i przetargów na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w sporządzonych procedurach pojawiło się zastrzeżenie, że w przypadku rozprzestrzeniania się epidemii lub zaistnienia innych z tym związanych okoliczności zagrażających życiu, zdrowiu, czy bezpieczeństwu – kurator oświaty będzie miał możliwość unieważnienia konkursu i odwołania wypoczynku dzieci i młodzieży w województwie.

Informuję o wygodnej i prostej możliwości podpisywania zgłoszeń wypoczynku w systemie bazy wypoczynku, zarówno „kwalifikowanym podpisem elektronicznym”, jak i „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”. Z posiadanych informacji wynika, że obecnie uzyskanie podpisu e-PUAP jest proste i wygodne w użyciu, a forma ta jest coraz bardziej popularna. Posiadanie ww. podpisów umożliwi składanie dokumentów w Kuratorium Oświaty, wyłącznie w formie elektronicznej, przez system bazy wypoczynku.

Ponadto z przesyłanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej informacji wynika również, że problemy związane z realizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19[1] zgłaszają prowadzący instytucjonalne piecze zastępcze oraz formy rodzinnej pieczy zastępczej. W związku z powyższym apeluję do dyrektorów szkół, aby w przypadku uczniów, którzy są wychowankami tych form, uwzględniali  w zakresie tzw. zdalnego nauczania, możliwości tych instytucji.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w których stołówka szkolna jest nieczynna i dziecko nie spożywa posiłków – kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z poważaniem,

Z upoważnienia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Marzena Machałek
Sekretarz Stanu

[1] Rozporządzenie z 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 493).